Družina

Provoz školní družiny: 6:15 – 7:40 hod., 11:40 – 16:30 hod.

Tel.:   704 436 142  

Činnost probíhá podle celoročního plánu ŠD, s ohledem na roční období, školní akce či významné události.

Všechny výchovné složky se vzájemně prolínají a doplňují, dávají dětem prostor podílet se na plánování a organizování činností ve školní družině. Letos jsme do plánu zařadili významné dny- Mezinárodní den míru, Den stromů, Světový den zraku, Světový den pozdravů, Mezinárodní den hor a další. Ke každému tématu máme besedy a diskuze, výrobky a výkresy, které se prezentují na nástěnkách.

Činnosti jsou založeny na principu dobrovolnosti, aktivity a seberealizace. Při tak velkém počtu dětí klademe důraz na chování ve věkově různorodém kolektivu a na dodržování družinových pravidel. S chováním dětí v ŠD nejsou problémy – nevhodné chování, agresivita či náznaky šikany jsou okamžitě řešeny, jak individuálně, tak společně formou besed. Denně dětem nabízíme několik různých činností, do kterých se mohou zapojit nebo si zvolí svoji vlastní činnost, při které si odpočinou a zároveň pohrají. Nejvíce je baví – tvořivé stavebnice lego, seva, kostky, hry ve skupinkách, společenské hry, stolní tenis a stolní kopaná. I když je tady poměrně rušno a hlučno, děti sem chodí velmi rády.

Odpověď dětí na otázku – „Proč jsem rád/ráda v družině?“ „Můžu tady odpočívat a hrát si s kamarády.“

Dagmar Smrčková, Ludmila Vojtěšková