Zásady práce s integrovanými žáky

Nároky žáků s individuálními vzdělávacími potřebami:

 • žák má nárok na okopírovaný zápis;
 • žák má nárok na delší časovou rezervu při odpovědi na položenou otázku, při vypracování testu, při zkoušení;
 • žák má nárok na zopakování položené otázky, dokud nepochopí správně její obsah;
 • žák má právo na pomoc;
 • žák může využít pomoci všech dostupných pomůcek, a to i při testech či zkoušení;
 • žák není vystaven dlouhému opisování – doporučuje se práce s fólií, pracovním sešitem, pracovními listy;
 • žáka nevystavujeme stresovým situacím;
 • hyperaktivním žákům umožňujeme střídání činností, případně vhodnou pohybovou aktivitu (hraní s antistresovým míčkem, čmárání na papír apod.);
 • vždy spolupracujeme s rodiči.

Hlavní zásady používané při práci s dětmi s LMD/ ADHD:

 • vytvořit klidné prostředí;
 • stanovit jasný řád;
 • důsledné dodržování nastavených pravidel;
 • sjednotit výchovné působení rodiny a školy;
 • soustředit se na kladné stránky osobnosti dítěte;
 • usměrňovat aktivity dítěte.