ZŠ Zaječí

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/19787/virtual/www/domains/zszajeci.cz/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Provozní řád

Vyplývá z vyhlášky MŠMT o školním stravování 107/2005, která byla upravena a doplněna vyhláškou 463/2011 s účinností od 1. 1. 2012, z vyhlášky 602/2006, která upravuje vyhlášku  137/2004 Sb, §119, 121, 122 školského zákona 561/2004

 • žáci se ve školní jídelně stravují na základě přihlášky ke stravování, která musí být podepsaná  rodiči
 • z obědů se strávníci odhlašují  24 hodin předem, ve školní jídelně, u ved.ŠJ, telefonicky nebo přes internet
 • v případě onemocnění je možné odebrat  první den onemocnění  oběd v jídlonosiči
 • příchod a odchod žáků ze školní jídelny určuje ředitelství školy spolu s vedoucí ŠJ
 • dozor ve ŠJ zabezpečují učitelé školy
 • průběh výdeje pokrmů viz příloha Výdej obědů
 • strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujícího pedagoga, vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařky
 • strávníci jsou povinni  chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
 • připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí ŠJ, dozorujícímu pedagogovi nebo vedoucí kuchařce
 • připomínky rodičů ke stravování je možné sdělit vedoucí ŠJ telefonicky nebo osobně
 • úraz, nevolnost ve ŠJ hlásí strávník dozorujícímu pedagogovi
 • obědy se hradí prostřednictvím běžných, sporožirových nebo postžirových účtů
 • stravné se platí předem vždy 20. den v měsíci
 • žáci obdrží vždy mezi 15.-18.dnem v měsíci „doklad pro strávníka“, ze kterého je zřejmé kolik Kč za jaké období bude strženo z účtu, jaký přeplatek popř. nedoplatek je v uvedené částce zahrnut
 • pokud se stravné neuhradí, je strávník povinen do konce měsíce tuto platbu zaplatit v hotovosti
 • ze ŠJ si mohou odebírat obědy i žáci z jiných škol
 • zbytky ze ŠJ odebírá na základě smlouvy odběratel za protihodnotu
 • úklid ŠJ i mimořádný úklid během vydávání obědů zajišťují kuchařky ŠJ

Stravování cizích strávníků – doplňková činnost

 •  od 1. 10. 2011 v rámci doplňkové činnosti se na základě vypracované kalkulace vaří knedlíky na prodej, které se vydávají v době výdeje obědů cizím strávníkům
 • pro stravování cizích strávníků je každoročně vypracována aktuální kalkulace
 • stravování cizích strávníků bude probíhat dle smluv s nimi uzavřenými
 • cizí strávníci přijdou na oběd v době určené pro stravování cizích strávníků, nebo si odnesou oběd v jídlonosiči
 • stravné se hradí prostřednictvím účtů nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny
 • z poplatků za obědy cizích strávníků bude dle kalkulace vyplácena odměna pracovnicím ŠJ
 • o prázdninách v průběhu školního roku se ve školní jídelně vaří, o vánočních a hlavních prázdninách je provoz ve školní jídelně uzavřen