ZŠ Zaječí

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/19787/virtual/www/domains/zszajeci.cz/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Přijímací řízení

Aktuální informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2022/2023 z webu Ministerstva školství ČR:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Pro všechny obory s maturitní zkouškou povinná jednotná přijímací zkouška z matematiky (70 min.) a českého jazyka (60 min.), kterou zajišťuje společnost CERMAT. Testy neobsahují nic nad rámec RVP ZV, k jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce 2022 z webu cermat.cz:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Jak si vybrat správné povolání?

 • Na základní škole studovat zodpovědně, se zájmem a s co nejlepším prospěchem. Zapojovat se do školních soutěží, olympiád – jsou dobrou přípravou na přijímací zkoušky.
 • Rozvíjet své záliby a aktivity.
 • Průběžně o budoucím povolání mluvit s rodiči, učiteli, kamarády a s výchovným poradcem. Přemýšlet nad tím, co mě zajímá a baví. V jakém prostředí bych chtěl pracovat (kancelář, hala, laboratoř, příroda aj.), za jakých podmínek (stále stejná nebo různorodá práce, s lidmi, s přístroji, individuálně, v tichu, v mezinárodním týmu, na jednom místě nebo cestovat, ve městě, pracovat rukama nebo spíše hlavou aj.), za jakou mzdu…
 • Navštěvovat s rodiči veřejné prezentace středních škol, dny otevřených dveří apod.
 • Pročíst si svůj Atlas středních škol a učilišť v ČR, procházet webové stránky škol.
 • Absolvovat program pro určení osobní charakteristiky a předpokladů pro studium a učební obory (v Ov).
  https://www.infoabsolvent.cz/Profitest, https://zkouskaosobnosti.cz/
 • Při výběru školy nebo učiliště přihlížet k dosaženému prospěchu v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku.

Termíny přijímacího řízení

 • vyhlášení kritérií přijímacího řízení do 31. 1. 2022, u škol s talentovou zkouškou do 31. 10. 2021
 • žák může podávat až 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení
 • žák ZŠ předá přihlášku řediteli střední školy do 1. 3. 2022, do oborů s talent. zkouškou do 30. 11. 2021
 • 12. – 28. 4. 2022 přijímací zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (1. kolo), 22. – 30. 4. 2022 přijímací zkoušky v oborech s výučním listem a závěrečnou zkouškou (1. kolo)
 • ŘÁDNÝ TERMÍN: a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 19. dubna 2022, 2. termín 20. dubna 2022, b) čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového: 1. termín 12. dubna 2022, 2. termín 13. dubna 2022; NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory: 1. termín 10. května 2022, 2. termín 11. května 2022
 • talentové zkoušky se konají ve dnech od 2. – 15. 1. 2022; pro obor gymnázium se sportovní přípravou 2. 1. – 15. 2. 2022, talentová zkouška v konzervatoři 15. – 31. 1. 2022

Přihláška ke studiu

 • Po vydání pololetního vysvědčení obdrží žáci 9. ročníku od výchovného poradce 2 tiskopisy přihlášky na střední školu , kde budou vyplněny základní údaje o žákovi a prospěch v 1. a  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Viz. https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
 • V roce 2020 je na zadní stranu tiskopisu doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, jehož vysvědčení je pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro označení nehodnoceného druhého pololetí školního roku 2019/2020. Tiskopisy z předchozích let jsou platné za podmínky doplnění všech informací, zejm. o přiložení Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a doplnění výše uvedeného školního roku.
 • Zbývající údaje vyplní zákonní zástupci žáka, v případě potřeby si nechá žák potvrdit přihlášku lékařem – požadavek je uveden na webových stránkách střední školy. Vzor vyplněné přihlášky
 • Rodiče sami doporučeně odešlou nebo osobně předají přihlášku řediteli příslušné střední školy, na kterou se žák hlásí do 1. 3. 2022 u oborů bez talentové zkoušky, do 30. 11. 2021 u oborů s talentovou zkouškou.
 • V březnu obdrží žák od výchovného poradce 1 zápisový lístek, který odešle po rozhodnutí o přijetí na tu střední školu, kterou si ke studiu vybral, nejpozději do 10 pracovních dnů. 
 • Přihlášky ke studiu (2 ks) i zápisový lístek (1 ks) poskytuje škola žákům zdarma.
 • V případě nejasností týkajících se přijímacího řízení se obracejte na výchovného poradce.
 • V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, musí ředitel školy v kritériích stanovit, jakým způsobem bude s hodnocením naloženo. V letošním školním roce MŠMT doporučuje hodnocení ze stanovených kritérií zcela vyloučit, v následujících letech je možné např. duplicitně započítat jiné pololetí.
https://www.infoabsolvent.cz/Profitest Profitest
www.prijimacky.cermat.cz
www.scio.cz
cvičné testy
www.atlasskolstvi.cz
www.stredniskoly.cz
Přehled škol a studijní nabídky
https://www.narodnikvalifikace.cz/

https://www.nsp.cz/
Národní soustava kvalifikací

Národní soustava povolání
www.infoabsolvent.cz Informační systém o uplatnění absolventů

Přijímačky a co dál

Rozhodnutí v přijímacím řízení vydá SŠ u oborů s MZ, kde se v 1. kole koná jednotná zkouška, do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení výsledků jednotné zkoušky centrem. 

Seznam přijatých uchazečů ke střednímu vzdělávání zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V seznamu se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem výsledek přijímacího řízení u každého uchazeče. Přijatým uchazečům rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům odesílá rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Uchazeče je oprávněn se odvolat proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání. Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání doporučeně zašle, nebo osobně přinese na příslušnou střední školu. (viz vzor odvolání)

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy se uchazeč rozhodne, ve které SŠ, do níž byl přijat ke vzdělávání, zápisový lístek uplatní a tu do něj zapíše. Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné SŠ potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Neuplatněním zápisového lístku se ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí i v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku (při přestupu podle § 66 školského zákona se zápisový lísek neuplatňuje). Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou. Výjimečně je umožněno uchazeči vzít zápisový lístek zpět, aby mohl potvrdit svůj zájem o vzdělávání na jiné SŠ, kde byl přijat na základě odvolání, nebo na základě potvrzení školy (rozhodnutí) o přijetí do oboru středního vzdělání bez talentové zkoušky, pokud zápisový lístek již uplatnil dříve ve škole do oboru vzdělání s talentovou zkouškou. V takovém případě písemně požádá ředitele příslušné SŠ o jeho zpětné vydání; vzdává se tím ale práva být žákem původní SŠ a bere na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.