ZŠ Zaječí

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku proběhne ve středu 3. 4. 2024 od 13.30 do 16.00 v budově školy. Veškeré dokumenty, které jsou potřebné k zápisu, popř. k odkladu povinné školní docházky, naleznete na webových stránkách školy. Rodiče, kteří nemají možnost si dané dokumenty vytisknout, si je můžou vyzvednout ve škole. Vyplněné dokumenty můžete vhodit do poštovní schránky školy, poslat datovou schránkou, e-mailem (v tomto případě je zapotřebí je elektronicky podepsat), poštou nebo odevzdat v den zápisu dítěte.


Informace k organizaci a průběhu zápisu

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanovil ředitel školy na 3. 4. 2024.

1.2 Potřebné dokumenty:

K zápisu vyplní zákonný zástupce Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a Zápisní list (naleznete jej na webu školy, popř. bude vydán ve škole), dále doložte Rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

1.3 Plnění povinnosti školní docházky

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se týká dětí, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.4 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.5 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (žádost naleznete na webu školy nebo Vám bude vydána ve škole)  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2. Kritéria pro přijímání žáků

1. Přednostně budou přijímáni žáci:

– S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).

– Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu.

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

– sourozenec ve škole v době zápisu

– losování

3. Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte odevzdá výše uvedené potřebné dokumenty.

5. Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje

S žáky, kteří se účastní zápisu, provedou vyučující I. stupně motivační pohovor a dále budou žáci plnit jednoduché úkoly na několika stanovištích.

V Zaječí, 27. 2. 2024                                  

Mgr. Vlastimil Cymorek