Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a doporučení MŠMT proběhne letošní zápis žáků do 1. ročníku jinak, než bývá obvyklé. Veškeré pokyny a dokumenty potřebné k zápisu naleznete na našich webových stránkách. Rodiče, kteří nemají možnost si dané dokumenty vytisknout, si je můžou vzít ze složky, která bude u hlavního vchodu ve škole. Vyplněné dokumenty můžete vhodit do poštovní schránky školy, osobně ve škole odevzdat, poslat datovou schránkou, e-mailem (v tomto případě je zapotřebí je elektronicky podepsat) nebo poštou.

Zápis (sběr potřebných dokumentů) proběhne od 1. do 30. 4. 2021. V případě zájmu ze strany dítěte a jeho zákonných zástupců bude možné provést v termínu od 26. do 30. 4. 2021 online schůzku s vyučujícím 1. stupně jako možnost prvního společného seznámení.

Mgr. Vlastimil Cymorek


Informace k organizaci a průběhu zápisu

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanovil ředitel školy na období 1. až 30. dubna 2021.

1.2 Potřebné dokumenty:

K zápisu vyplní zákonný zástupce Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a Zápisní list (naleznete jej na webu školy, popř. bude vydán ve škole), dále doložte Rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Veškeré dokumenty je zapotřebí odevzdat ve škole (do poštovní schránky), zaslat poštou na adresu školy, zaslat datovou schránkou, popř. poslat na e-mail reditel@zszajeci.cz. V případě, že budete vyplněné dokumenty posílat e-mailem, musí být dokumenty podepsány elektronickým podpisem (nestačí podepsat ručně a oskenovat).

1.3 Plnění povinnosti školní docházky

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se týká děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.4 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.5 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (žádost naleznete na webu školy nebo Vám bude vydána ve škole)  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena 1 třída, nejvýše s 26 žáky, tzn. celkem 26 žáků

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

1. Přednostně budou přijímáni žáci:

– S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).

– Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu.

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

– sourozenec ve škole v době zápisu

– losování

4. Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte odevzdá výše uvedené potřebné dokumenty.

5. Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje

Z důvodu mimořádné situace, která v ČR nastala, se motivační pohovor ani procházka po škole konat nebudou. V případě zájmu ze strany zákonných zástupců bude možné provést v termínu od 26. do 30. 4. 2021 online schůzku s vyučujícím 1. stupně.

V Zaječí, 21. 3. 2021                                  

Mgr. Vlastimil Cymorek